801-10-10-210 [email protected]

til22

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν αξιολογημένο-πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους. Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

-Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.

-Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου (βοηθός διευθυντής, διευθυντής) ή/και σε επί- πεδο υπουργείου (επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Συμπληρωμένη αίτηση

-Βιογραφικό Σημείωμα.

-Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο.

-Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

-Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες).

-Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών. Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί ένα πολύ βασικό και ουσιαστικό τμήμα του προγράμματος Σπουδών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής του οι φοιτητές αναμένεται να αξιοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο τους και να ασκηθούν στο να αξιοποιούν, να συσχετίζουν και να συνθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις που κατέχουν ή αποκτούν και, υπό την άμεση επαγγελματική καθοδήγηση και εποπτεία, να τις εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του έργου της Ειδικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί:

 • Να χρησιμοποιούν με ευελιξία τις τρέχουσες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα στην ειδική εκπαίδευση για να σχεδιάζουν κατάλληλα τη διδασκαλία και τις στρατηγικές υποστήριξης των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το προσωπικό του σχολείου, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία για τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών.
 • Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το χρόνο της διδασκαλίας για να επηρεάζουν θετικά τη μάθηση και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των εν λόγω παιδιών.
 • Να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στην προώθηση της μάθησής τους γενικότερα.
 • Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.
 • Να αναπτύσσουν επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας, για θέματα εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας των παιδιών αυτών.
 • Να επενεργούν με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους στη σχολική τάξη ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου της νέας εποχής στο πλαίσιο της παρεχόμενης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 • Η Πρακτική ΄Ασκηση (Π.Α.) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 • Σκοπός του οικείου Προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες συνάδουν με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις διάφορες δομές της ειδικής εκπαίδευσης.
 • Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) πραγματοποιείται σε θεσμικές δομές στις οποίες παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (π.χ. σε διάφορες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Τμήματα ΄Ενταξης Γενικών Σχολείων, Προγράμματα παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ κ.ά.) και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που συσχετίζονται με τη συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας.
 • Η Π.Α. είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών και έχει διάρκεια 200 ώρες.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση (τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα) είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και Πρακτικής Άσκησης.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CR ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 36 120
ΚΥΚΛΟΣ Α: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 20
(Δύο μαθήματα από τον Κύκλο Α και ένα από τον Κύκλο Β)
EDUC-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα 3 10
EDUC-511DL Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 3 10
EDUC-512DL Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 3 10
EDUC-610DL Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση* 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 12 40
ΚΥΚΛΟΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 10
EDUC-500DL Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 3 10
EDUC-501DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 10
EDUC-502DL Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 3 10
EDUC-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 3 10
EDUC-505DL Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 15 50
ΚΥΚΛΟΣ Γ: Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 9 30
EDUG-521DL Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις 3 10
EDUG-523DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 3 10
EDUG-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 9 30
ΚΥΚΛΟΣ Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 9 30
EDUG-525DL Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 3 10
EDUG-526DL Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 3 10
EDUG-527DL Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 3 10
EDUG-528DL Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 3 10
EDUG-529DL Νοητική Υστέρηση - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 3 10
EDUG-552DL Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 3 10
EDUG-623DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 3 10
EDUG-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 3 10
EDUG-626DL Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 3 10
EDUG-627DL Αισθητηριακές Διαταραχές 3 10
EDUG-628DL Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 3 10
EDUG-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 36 120
ΚΥΚΛΟΣ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 30
EDUG-698DL Πρακτική Άσκηση 9 30
ΣΥΝΟΛΟ 9 30
ΚΥΚΛΟΣ Ζ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 20
Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.
EDUG-699DL Μεταπτυχιακή Εργασία 6 20
ΣΥΝΟΛΟ 6 20

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής.
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Ειδική Αγωγή και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ειδική Αγωγή, π.χ. ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος /προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
 11. Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.